Can Marisch compleix els requisits i obligacions de la normativa sectorial. El nostre compromís és el d’oferir un allotjament conf ortable i de qualitat perquè els clients gaudeixin d’una agradable estada.

Rao social
Can Marisch - Teresa Marisch Romans NIF 40422255P
Plaça de L'Empedrat, 1 - 17473 Valveralla (Ventalló)
Alt Empordà - Girona
626 250 248 (whatsapp)

Condicions generals

Can Marisch és un allotjament rural en la modalitat de casa de poble independent dins de nucli de població. Disposa de tres allotjaments rurals d’acord al Registre de Turisme de la Generalitat de Catalunya:

• Les Corts (PG-000500)
• Casa Pairal (PG-000501)
• Les Arcades (PG-000638)

L’ocupació temporal de l’allotjament turístic contractat dóna dret, a la utilització de totes les seves dependències i accessoris, a la utilització de tot el parament de la llar expressament destinat a l’ús dels hostes , i a la utilització del jardí i de la piscina, espais comuns amb la resta de clients/u suaris dels allotjaments de can Marisch.

El client/usuari de l’allotjament es compromet a lliurar en idèntiques condicions el que rep, tant l’allotjament turístic com el seu mobiliari i parament, essent de la seva responsabilitat la reposició i reparació de les pèrdues, danys o deteriorament que li siguin imputables.

Així mateix, el client es fa responsable dels objectes o béns personals que dipositi en l’allotjament i espais comuns durant la seva estada, i per tant la propietat no se’n fa responsable de la seva pèrdua, desaparició o robatori.

No és permesa la utilització de la casa ni dels seus espais comuns per qualsevol mena d’activitat diferent a la pactada. Tampoc es podran realitzar activitats i conductes contràries a la higiene o normal convivència o que atemptin contra l’ordre públic. No està permesa la introducció de mobles, equips de so i semblants a la casa, així com la realització de qualsevol mena d’obra. Can Marisch està dins nucli urbà i caldrà respectar el descans nocturn dels veïns a partir de les 24h.

Can Marisch està anunciada en moltes pàgines webs i portals de turisme rural. Els preus que prevalen són els que trobaran en el nostre web.

Condicions específiques. Normativa de lloguer i ús dels allotjaments de can Marisch

Les següents normes i condicions s’hauran de respectar. En cas contrari, la propietat es reserva el dret de cancel·lar d’immedi at la reserva o estada a la casa, i la seva conseqüent desocupació immediata, sense retorn de l’import monetari.

1. Nombre de persones . No està permès l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat establerta en el contracte de lloguer. Si el número de persones acordat en el document de reserva augmenta, el preu s’incrementarà proporcionalment.

2. El preu total del lloguer turístic de l’allotjament s’obliga a pagar de la següent forma:

a) Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client hagi efectuat el pagament d’un 25% del preu total de l’e stada, que comportarà alhora l’acceptació de les presents condicions de c ontractació. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària.
b) Pagament de l ’import de l’estada : En el moment de formalitzar l’entrada a la casa, el client abonarà en efectiu l ’import total de la reserva menys la quantitat ja entregada en concepte de paga i senyal. Caldrà també fer efectiu l’import corresponent a la taxa turística.
c) Fiança . Per grups de 10 o més persones, s’abonarà la quan titat de 200€ en concepte de fiança com a resposta a possibl es deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal·lacions, i equipame nts de la casa o bé que falti alguna de les peces de roba (llençols, mantes, tova lloles de bany, estores de bany) o dels electrodomèstics de la casa. L’ import d’aquesta fiança serà retornat en el term ini de 2 dies laborables si es comprova que no hi ha ni danys ni desperfectes. Si es produeixen desperfectes es valoraran segons barem i es descomptaran de la f iança. En cas de què siguin superiors el client abonarà la diferència.
d) Condicions d’anul·lació de la reserva : En cas d’anul·lació de la reserva caldrà comunicar-ho al titular de l’allotja ment de forma fefaent, i suposarà la pèrdua de la quantitat lliurada a compte.

3. Arribada : En el moment de l’arribada el client signarà el c ontracte de lloguer, pagarà la fiança obligatòria i farà efectiu la rest a de l’import del total de l’estada i de la taxa turística tal i com s’ha especificat anteriorment.

En l’arribada cal realitzar la identificació de tot es les persones usuàries per mitjà d’un document que acrediti suficientment la s eva identitat. El document serà retornat immediatament. L’establiment ha de po rtar el registre de les persones usuàries allotjades i ha de remetre a la D irecció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones q ue s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tot s els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.

4. Horaris: Els horaris d’entrada es pactaran entre el client i la propietat. No obstant de forma general, l’hora d’arribada serà a partir de les 16 h i fins a les 21h. L’hora de sortida serà fins a les 11h.

5. Equipaments : Cadascun dels allotjaments disposa de cuina equip ada, sala d’estar/menjador i d’habitacions amb bany. Específi cament s’inclou:

a)Habitacions i banys
Llençols, nòrdics, tovalloles, secador de cabells, sabó de mans, mirall d’augment, tamburet, cubell roba bruta. Es disposa de llit de baranes amb la finalitat de p ernoctar-hi els menors de 2 anys d’edat. La seva instal·lació tindrà caràcter g ratuït.
b) Sala d’estar-menjador
TV amb connexió satèl·lit, DvD, radio.
c) Cuina
La cuina, a banda de l’encimera elèctrica i el forn , està equipada amb petits electrodomèstics: torradora, cafetera nespresso, mi croones, batidora i esprema-taronges.
En cas que falti alguna de les peces de roba (llenç ols, mantes, tovalloles de bany, estores de bany) o dels electrodomèstics es d escomptarà de l’import de la fiança.

6. Subministraments : Els consums d’aigua, electricitat i calefacció es tan inclosos en el preu total de l’estada. No està perm esa la utilització d’aparells que alterin els consums previstos de subministramen ts. Us demanem però un ús racional de l’aigua, la llum i la calefacció.

La llenya és gratuïta per utilitzar-la en la llar d e foc i en la barbacoa de la casa.

7. Neteja: és obligació del client/usuari deixar la vivenda en unes condicions mínimes de neteja. La neteja a fons per als futurs clients correspon a la propietat.

8. Animals de companyia : no s’admeten animals.

9. Fumar . No està permès fumar dins la vivenda. Cadascun de ls allotjaments rurals disposa d’espais exteriors.

10. Normativa de la piscina.

a) La piscina no està tancada totalment, per tant és responsabilitat dels pares la vigilància dels nens tan en hores de bany com fora d’aquestes.
b) No hi ha socorrista.
c) Els menors de 14 anys no es poden banyar sols, h an d’estar sempre acompanyats per un adult.
d) La piscina és d’ús exclusiu dels clients de can Marisch.
e) És obligatori dutxar-se abans de banyar-se

11. La relació contractual es regirà per la lliure voluntat de les parts en c ada moment, i supletòriament per allò previst en el Cod i Civil i les normes aplicables, Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’e stabliments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístiques així com tot es les normes vigents en matèria de disciplina de mercat i protecció de consumidors i usuaris.